Điều chỉnh Phòng thi môn quản trị tiệc C12NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.