ĐĂNG KÝ HỌC LẠI XÁC SUẤT THỐNG KÊ, TOÁN CAO CẤP, TOÁN KINH TẾ & ANH VĂN 3

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lai, học cải thiện những học phần:

- Xác suất thống kê;

- Toán cao cấp;

- Toán kinh tế;

- Anh văn 3.

Vui lòng liên hệ Cố vấn học tập & Giáo viên chủ nhiệm hoặc thư ký khoa để đăng ký.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu học lại học phần Tâm lý học

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thời khóa biểu học lại học phần Nguyên lý kế toán

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

TKB học kỳ III năm học 2016 - 2017 khóa 12

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

TKB học kỳ III năm học 2016 - 2017 khóa 11

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm./.

VĂN PHÒNG KHOA