TKB điều chỉnh lớp C14KT1, C13TM1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C13TM1.pdf)C13TM1.pdf
Download this file (C14KT1 (1).pdf)C14KT1 (1).pdf

Điều chỉnh TKB lớp C12LH1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12LH1.pdf)C12LH1.pdf

Điều chỉnh TKB khóa 14

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C14CB-KS-NA.pdf)C14CB-KS-NA.pdf

TKB HKI (2018 -2019) đợt 2_khóa 14

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB điều chỉnh C12MK1, C12TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C12MK1.png)C12MK1.png
Download this file (C12TC1.pdf)C12TC1.pdf

Đổi GV môn Anh văn 3 - lớp C13KT1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C13KT1.pdf)C13KT1.pdf

TKB học kỳ 1 khóa 14 (2018-2019) bổ sung môn GDTC

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

TKB khóa 14 học kỳ I (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú: Lớp C14QT1 học chung TKB với lớp C14QQ1

Trân trọng./.

Thời khóa biểu điều chỉnh C12KS1,C12NA1,C13MK1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh thời khóa biểu Lớp C12TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (tkb C12TC1.png)tkb C12TC1.png