Diem thi khoa 17, 18

Xem file dinh kem!

Điểm thi Khóa 17 , 18

xem file đính kèm

Điểm thi Khóa 17

Xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 17-.pdf)Diem thi Khoa 17-.pdf

Điểm thi Lần 2 - HK3 - 21-22. và điểm thi Môn GDTC1 + Chính trị 1 - Khóa 18

Xem file đính kèm

Điểm thi Anh Văn 1,2 Khóa 18, AV3 Khóa 17

Xem file đính kèm!

Điểm thi Khóa 17 Bổ sung

Xem file đính kèm

Điểm thi Khóa 16

Xem file đính kèm

ĐIỂM THI KHÓA 116, 17 NĂM HỌC 2021-2022

Xem file đính kèm!

Điểm thi Môn Tin học 1 và Chính trị 2 Khóa 17

Xem file đính kèm!

Điểm GDQP Khóa 16

Xem file đính kèm