Lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ Khóa 17,Học lại.

Sinh viên xem file đính kèm

Bổ sung lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 16 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ K16

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lại lần 2 - HK3- 20-21 - Khóa 15,16 + Hoc lại + Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 17 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lich thi lần 2 - HK2 (20-21) - Khóa 15,16 + Hoc lại + Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 Cao đẳng chính quy Khóa 16 và học lại HK2 (2020-2021)

Sinh viên xem file đính kèm

ổ sung Lịch thi lần 2 HK2 (2020-2021) CĐ chính quy khóa 15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi điều chỉnh C16CTP1 HK1 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 16 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm