Điều chỉnh Thời khóa biểu lớp C13CTP1, C13CSH1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (TKB C13CTP1_CSH1.pdf)TKB C13CTP1_CSH1.pdf

Điều chỉnh thời khóa biểu lớp C13CTT1 và C13TDH1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu tổng hợp sinh viên Khóa 11,12,13

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh thời khóa biểu lớp C11DC1, C12DC1, C13CTP1, C13CSH1 và C13CMT1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu chính thức Khóa 13 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu chính thức Khóa 11&12 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Sinh viên xem file đính kèm.

Thời khóa biểu học lại môn Kinh tế môi trường

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học lại môn Xác suất thống kê

Sinh  viên xem file đính kèm.

Thời khóa biểu các môn chung khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm.

Thời khóa biểu học lại môn Hóa đại cương

Sinh viên xem file đính kèm