Thời khóa biểu học kỳ II_2021-2022 các bộ môn Cơ-Điện-Ô tô-Xây dựng-Công nghệ Thực phẩm

Sinh viên xem file đính kèm

Read more...

Thời khóa biểu học kỳ I_2021-2022 C16DDT1 bổ sung

Sinh viên xem file đính kèm

TKB bổ sung HK1 (2021-2022) - BM CNTT C16+17

Sinh viên xem file đính kèm

TKB môn GDTC1 HK1 (2021-2022) - Khoa KT_CN

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Khóa 17 nhịp 1 HK1 (2021-2022) - Nhóm 7

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Khóa 17 -Nhịp 2 - Khoa KT-CN - HK1 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học lại anh văn 1, chính trị 1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu khóa 17_ Nhóm 6_Anh văn 1_Chính trị 1

Sinh viên xem file đính kèm