QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC , Bộ Tài Chính ban hành ngày14/09/2006

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

File đính kèm

NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2012/NĐ-CP , Chính phủ ban hành ngày 30/07/2012

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN.

File đính kèm

THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC, Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/07/2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

File đính kèm

NGHỊ ĐỊNH SỐ : 122/2011/NĐ-CP , Chính phủ ban hành ngày 27/12/2011

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

File đính kèm

THÔNG TƯ Số: 140/2012/TT-BTC, Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/08/2012

Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

File đính kèm