THÔNG TƯ Số: 140/2012/TT-BTC, Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/08/2012

Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

File đính kèm