Giới thiệu về Khoa Trung Cấp Chuyên Nghiệp

KHOA TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

*     GIỚI THIỆU:

  Khoa TCCN được thành lập từ tháng 10 năm 2005, có nhiệm vụ đào tạo

động ngũ chuyên viên Trung cấp chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Kinh tế và

Kỹ thuật. Khoa TCCN cung cấp cho Sinh viên cả về kiến thức lý thuyết và

những kỹ năng thực tế cần thiết đáp ứng các nhu cầu nghề nghiệp khác nhau

tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội, các

khu công nghiệp và khu chế xuất,v v...

  NHÂN SỰ:

Cán bộ quản lý

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

1 

Chu Minh Phương

ThS. Kinh tế

Trưởng Khoa

2

Trần Thị Nguyệt

Kỹ sư CNTT

Thư ký Khoa

3

Trương Thị Ngọc Hân

CN QTKD

Trợ lý giáo vụ Khoa

 

Giảng viên cơ hữu

STT

Họ và tên

Học vị

Email, điện thoại

1 

Chu Minh Phương

ThS. Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0937306306

2

Võ Văn Tùng

ThS. Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908979398

3

Lê Trung Tín

ThS. Điện tử - VT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903462064

4

Trần Thị Nguyệt

Kỹ sư CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909195696

5

Lê Cẩm Tú

CN Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985656394

6

Trương Thị Ngọc Hân

CN QTKD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903679158

 

 

 ĐÀO TẠO:

       Chương trình đào tạo TCCN cung cấp cho sinh viên những

kiến thức lý thuyết về chuyên môn và những kỹ năng thực hành

chuyên nghiệp để Sinh viên có đủ năng lực nghề nghiệp và có

cơ hội tìm kiếm việc làm nhanh chóng trong các lãnh vực

chuyên môn: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh xuất

nhập khẩu, Giao nhận hàng hóa quốc tế, Thông quan hàng hóa

xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện - Điện

tử - Viễn thông và Kỹ thuật xây dựng.

       Sau khi tốt nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp, sinh viên cũng

có cơ hội để học tiếp lên bậc cao hơn của các Trường Cao đẳng

hoặc Trường Đại học tại Việt Nam.

       Hiện nay Khoa TCCN đang đào tạo 8 chuyên ngành:

 

1.   Kế toán.

2.   Công nghệ thông tin.

3.      Điện công nghiệp và dân dụng.

4.      Công nghệ Điện tử - Viễn thông.

5.      Thư ký văn phòng.

6.      Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7.      Tài chính - Ngân hàng.

8.      Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu.

 

FACULTY OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL

EDUCATION

 

*   INTRODUCTION:

The Faculty of Intermediate Professional Education which

was found in October, 2005 had functions to train

intermediate professional experts in the fields of

 Economy and Technic. It provides both the theoretical

knowledge and practical skills necessary for the different

kinds of jobs in a private enterprise, state – owned firm

, public organization, industrial park and export

processing zone.

*     PERSONNELS:

Management Executives

No.

Full name

Degree

Rank

1 

Chu Minh Phương

MBA

Dean

2

Trần Thị Nguyệt

Engineer

Secretary

3

Trương Thị Ngọc Hân

BA

Asst. Education

 

Full time lecturers

No.

Full name

Degree

Email, Phone number

1 

Chu Minh Phương

MBA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0937306306

2

Võ Văn Tùng

MBA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908979398

3

Lê Trung Tín

MS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903462064

4

Trần Thị Nguyệt

Engineer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909195696

5

Lê Cẩm Tú

BA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985656394

6

Trương Thị Ngọc Hân

BA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

*     EDUCATION:

Through acquisition of theoretical knowledges and

practical skills which are fundamental in professional

practice, this intermediate professional progamme

provides students with very attractive career possibilities

and the chance of finding an interesting stimulating job

quickly in a broad range of fields: accounting, financing,

banking, secretary, import - export trade, international

freight forwarding, custom clearance, information

technology, electricity, electronics, telecommunication,

construction.   

After graduation, students also have an opportunity to

study in a consecutive programme of  an associate

degree or a bachelor degree at any university and college

in Viet Nam.

The Faculty of Intermediate Professional Education offers

eight official fields:

1.      Accounting;

2.      Information Technology;

3.      Civil and Industrial Electricity Engineering;

4.      Electronics and Telecommunication;

5.      Secretarial Study;

6.      Civil and Industrial Construction Engineering;

7.      Financing – Banking;

8.      Professional Import – Export Business.