THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - LỚP C13HDD1; C13HDS1

- Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - LỚP C13HDD1; C13HDS1

- Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ.

LỊCH HỌC ANH VĂN 2; TIN HỌC 2; CHÍNH TRỊ 1

- Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ.

LỊCH HỌC ÁP DỤNG TỪ TUẦN NGÀY 13/11/2017

- Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ và mang đúng đồng phục.
- Xem kỹ lịch học và danh sách chia nhóm đính kèm.

LỊCH HỌC ÁP DỤNG TỪ TUẦN NGÀY 02/10/2017

- Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ và mang đúng đồng phục.
- Xem danh sách chia nhóm đính kèm.

LỊCH HỌC ÁP DỤNG TỪ TUẦN NGÀY 18/09/2017

Đề nghị Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ và mang đúng đồng phục.