LỊCH THI HỌC KỲ 2 CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH - LỚP C13HDS1; C13HDD1

- Đề nghị Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút, mang thẻ sinh viên, đồng phục, chuẩn bị bài kỹ trước khi vào phòng thi.

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI ANH VĂN 2

 

- Đề nghị Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút, mang thẻ sinh viên, đồng phục, chuẩn bị bài kỹ trước khi vào phòng thi.

LỊCH THI HỌC KỲ 1 CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH - LỚP C13HDS1; C13HDD1; C13HCT1

- Đề nghị Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút, mang thẻ sinh viên, đồng phục, chuẩn bị bài kỹ trước khi vào phòng thi.

LỊCH THI MÔN TIN HỌC VÀ PHÁP LUẬT - KHÓA 13

- Đề nghị Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút, mang thẻ sinh viên, đồng phục, chuẩn bị bài kỹ trước khi vào phòng thi.