Chương trình đào tạo

Vui lòng xem file đính kèm!

Đề cương thực hành kỹ thuật soạn thảo văn bản

Sinh viên xem file đính kèm

Đề cương nghiệp vụ thư ký văn phòng

Sinh viên xem file đính kèm

Đề cương nghiệp vụ hành chính văn phòng

Sinh viên xem file đính kèm