Chương trình đào tạo

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Chuong trinh dao tao Nganh KT.xls)Ngành KT

Đề cương Kế toán đại cương

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Mon_Ke_toan_dai_cuong_Nganh_Ke_toan.doc)Ke_Toan_Dai_Cuong

Đề cương Chính trị - Khóa 6

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (De_cuong_on_thi_tot_nghiep_mon_CHINH_TRI_TCCN_khoa_6.pdf)De_Cuong_Mon_Chinh_Tri