Phiếu xin điều chỉnh ca thi

Vui lòng xem file đính kèm

Giấy giới thiệu THNN/ Học kỳ doanh nghiệp

Vui lòng xem file đính kèm.

 

 

Mẫu phiếu đề nghị xét tốt nghiệp

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Đơn xin mở lớp học lại

Vui lòng xem file đính kèm.

Giấy giới thiệu TTTN

Vui lòng xem file đính kèm.

Mẫu đơn xin thay thế học phần

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Mẫu đơn xin chuyển chuyên ngành

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Mẫu đơn xin gia hạn đóng học phí

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Mẫu phiếu đăng ký học phần học lại, học cải thiện/ điều chỉnh đăng ký học phần

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phieu de nghi xet tot nghiep

Vui long xem file dinh kem.

Tran trong./.