KẾ HOACHH TỔ CHỨC HỌC TRỰC TIẾP (OFLINE) ĐỐI VỚI SV CHƯA HỌC NHỮNG MÔN CÒN LẠI CỦA NH

Xin xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (KH 109 06.12.21.PDF)KH 109 06.12.21.PDF