TKB hoc trực tuyến C14, C15 (điều chỉnh)

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học trực tuyến

Vui lòng xem file đính kèm.

Điều chỉnh TKB học trực tuyến môn kế toán chi phí Lớp C14KT1

Vui lòng xem file đính kèm.

TKB học trực truyến môn AV2

Vui lòng xem file đính kèm.

Ghi chú: bỏ lịch môn kế toán chi phí (sẽ điều chỉnh và up lên sau)

Attachments:
Download this file (KHOA DLKTQT (1).pdf)KHOA DLKTQT (1).pdf

TKB bổ sung môn Quan hệ lao động lớp C14NL1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C14NL1 (2).pdf)C14NL1 (2).pdf

TKB bổ sung lớp C14NL1

Vui long xem file dinh kem.

Attachments:
Download this file (C14NL1 (1).pdf)C14NL1 (1).pdf

TKB bổ sung môn Chính trị 1 - C15

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Chinh tri 1_HK1.pdf)Chinh tri 1_HK1.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C14NL1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C14NL1.pdf)C14NL1.pdf

TKB_HLC12-Môn Quản trị cung ứng dịch vụ

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (HLC12.pdf)HLC12.pdf

Điều chỉnh TKB lớp C14MK1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (C14MK1.pdf)C14MK1.pdf