TKB ĐIỀU CHỈNH C16 HK2 (21-22)

Vui lòng xem file đính kèm!

THỜI KHOÁ BIỂU C17 HK1 (2021-2022)

Vui lòng xem file đính kèm!

THỜI KHOÁ BIỂU C16 HK3 (2021-2022)

Vui lòng xem file đính kèm!

TKB mon thay the thuc tap TN bo mon Tai chinh, Ke toan

Vui long xem file dinh kem!

TKB mon thay the thuc tap TN bo mon QTKD

Xin xem file dinh kem!

TKB mon thay the thuc tap TN bo mon Nhan luc, Van phong

Xin xem file dinh kem!

Thoi khoa bieu mon thay the thuc tap TN bo mon Du Lich

Xin xem file dinh kem

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH C16QQ HKIII (20-21)

Vui lòng xem file đính kèm!

Thời khóa biểu HK3

Vui lòng xem file đính kèm