TKB Giáo dục Quốc phòng K16_HK1+HK2 (2021-2022)

Vui long xem file dinh kem!

TKB K17 Tin hoc 1 HK1 (2021-2022) ( Bổ sung)

Vui lòng xem file đính kèm!

TKB Điều chỉnh HK2 21-22 - K16 BM Nhân lực-Văn phòng

Vui long xem file dinh kem!

TKB BO SUNG C16NA1 HK3 (2021-2022) - TH Bar

vui long xem file dinh kem.

TKB Bổ sung HK2 (2021-2022) C16LH1+C17

Vui long xem file dinh kem

TKB BỔ SUNG C16KS-NA

Vui lòng xem file đính kèm

TKB 2 MÔN THAY THẾ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP C16VP-NL

Vui lòng xem file đính kèm!

 

TKB điều chỉnh C17KT1 (Bộ môn Kế toán)

Vui lòng xem file đính kèm!

TKB HK2 Khóa 17

Vui lòng xem file đính kèm

TKB bổ sung HK2 _C16LH1

Vui lòng xem file đính kèm!