TKB GDTC2 + kèm danh sách đi học | Khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.