Điều chỉnh TKB lớp C11KS1 , C11NA2, C12NA1, C12KT2 HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.