TKB ĐIỀU CHỈNH C16 HK2 (21-22)

Vui lòng xem file đính kèm!