DS GIÁO VIÊN HD THỰC TẬP TN C15_BỔ SUNG

Vui lòng xem file đính kèm!

MẪU GIẤY G.THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Vui lòng xem file đính kèm!

DS thực tập Tốt nghiệp C15KT, C15TC

Vui lòng xem file đính kèm!

DS hướng dẫn thực tập tốt nghiệp C15NL,

Vui lòng xem file đính kèm!

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 KHOA QUẢN TRỊ

Vui lòng xem file đính kèm!

Thông tin về thực tập nghề nghiệp của lớp C15TC

Thông tin về thực tập nghề nghiệp của lớp C15 TC
GV hướng dẫn: Nguyễn thị Hoàng Lê
Thời gian kiến tập: 01/12/20 - 08/01/2021
SV Nộp báo cáo trực tiếp cho GV: 09/01/2021
sdt cô Lê: 0914 266 462
Sinh viên liên hệ để được hướng dẫn chi tiết

Lịch gặp hướng dẫn thực tập C14KT1

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch gặp gv hướng dẫn lớp C14TC1

Vui lòng xem file đính kèm.

Danh sách phân công GVHD thực tập tốt nghiệp C14KT,C14TC1

Thời gian từ 08/6/2020 đến 01/8/2020

DS thực tập lần 2 BM Kế toán

Sinh viên ghé phòng Khảo thí để nhận phiếu đóng tiền và hoàn tất học phí chậm nhất là Thứ 2 ngày 08-7-2019.

Ghi chú: T6 ngày 12/7/2019 và T7 ngày 13/7/2019 Trường không làm việc