Lịch thi HK1 - khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi môn Chính trị 2_khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi kết thúc môn chung khóa 13_HK1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi kết thúc môn chung_khóa 14_HK1 (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi Khóa 14 đợt 1 - HKI (2018- 2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi HK3 - 2017-2018 - Môn Đường lối CM của ĐCSVN - C12MK1+C12QQ1+C12TM1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi HK3 - 2017-2018 - Môn Anh văn CN - C13NA1+C13CB1+C13KS1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 của cao đẳng Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.