Lịch thi môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối lớp HL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (HLC12-13TC.pdf)HLC12-13TC.pdf

Lịch thi điều chỉnh Toán Kinh tế và lịch thi môn Đường lối

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi HLC12-HK3.pdf)Lich thi HLC12-HK3.pdf

Điều chỉnh lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Vui lòng xem file  đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo v/v thi lần 2 HK2 khóa 13-14 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi kết thúc môn HLC12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Lịch thi HK2 (2018-2019) khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh lịch thi lớp C13NL1, C13VP1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi chính thức C13 - HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.