Lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) đợt 2 Khóa C11,12,13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) môn chăm sóc khách hàng C11NA2,C11NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (C11NA1,C11NA2.pdf)C11NA1,C11NA2.pdf

Lịch thi bổ sung kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) môn chăm sóc khách hàng C11NA2,C11NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (c11NA2.pdf)c11NA2.pdf

Lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) môn Nghiệp vụ bar C11KS1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (c11ks1.pdf)c11ks1.pdf

Lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) môn Nghiệp vụ bar C12KS1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn HKI (2017 - 2018) C11, C12 đợt 1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (Khoa KT -QT- DL.pdf)Khoa KT -QT- DL.pdf

Lịch thi HKII (17 - 18) NV Nhà hàng C13NA1,C13CB1

SV xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (NV NHA HANG.pdf)NV NHA HANG.pdf

Lịch thi HKI (2017 - 2018) khóa 13: Tin học, Pháp luật

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (tinhoc-phapluat.pdf)tinhoc-phapluat.pdf

Lịch thi Toán tài chính lớp học lại HKIII (2016 - 2017)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LỚP C10TC1

1. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

2. Trần Thị Nhật Lệ

3. Nguyễn Thị Trúc Quyên

4. Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Phạm Gia Toàn

6. Phan Thị Yến

Sinh viên xem lịch thi theo nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (ToanTaiChinh.pdf)ToanTaiChinh.pdf

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 lớp C12NA1

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (lich thi C12NA1.pdf)lich thi C12NA1.pdf