LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HK1 NH 2021-2022 CĐCQ KHÓA 17 & HỌC LẠI

Vui lòng xem file đính kèm!

 

LỊCH THI LẦN 2.HKII MÔN CHÍNH TRỊ 2(NH 2020-2021

Xem file đính kèm!

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THAY THẾ TTNN C16 HK1(21-22)

vui lòng xem file đính kèm!

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN C16 & HỌC LẠI HK3 (20-21) THI ONLINE

XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM

Lịch thi Lần 2 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Cao đẳng Khóa 15, 16

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi điều chỉnh C16

Vui lòng xem file đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi Khóa 15 - 16

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi HK1 khóa 16

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 khóa 15 và học lại

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi HK1(2020-2021) khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.