Điều chỉnh lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Vui lòng xem file  đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo v/v thi lần 2 HK2 khóa 13-14 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi kết thúc môn HLC12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Lịch thi HK2 (2018-2019) khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh lịch thi lớp C13NL1, C13VP1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi chính thức C13 - HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi HK2 (2018-2019) - khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2018-2019

Vui lòng xem file đính kèm.