Lich thi lần 2 - HK1- 21-22 - CĐ Khóa 16,17 + Học lại + Liên thông

Xem file dinh kem!

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ Khóa 17

Xem file dinh kem

Lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ Khóa 17,Học lại.

Vui long xem file đính kèm!

Bổ sung lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 17 và học lại

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ K16

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi lại lần 2 - HK3- 20-21 - Khóa 15,16 + Hoc lại + Liên thông

Vui long xem file dinh kem

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HK1 NH 2021-2022 CĐCQ KHÓA 17 & HỌC LẠI

Vui lòng xem file đính kèm!

 

LỊCH THI LẦN 2.HKII MÔN CHÍNH TRỊ 2(NH 2020-2021

Xem file đính kèm!

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THAY THẾ TTNN C16 HK1(21-22)

vui lòng xem file đính kèm!

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN C16 & HỌC LẠI HK3 (20-21) THI ONLINE

XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM