Giới thiệu khoa

Trưởng Khoa : TS Đỗ Tuyết Lan 

Địa chỉ : 138 Hà Huy Giáp,Phường Thạnh lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại : 62.570.757