Danh sách bổ sung sinh viên được dự thi chung kết rung chuông vàng

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.