Thông báo nhận giấy kết quả đăng ký môn học lại ( Anh văn 1, Anh văn 2, Tin học đại cương)

Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vui lòng lên Văn phòng Khoa A6.5 để nhận giấy kết quả đăng ký môn học./.