Thông báo V/v lưu ý sinh viên, học sinh cảnh giác với hệ thống bán hàng đa cấp

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.