LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016 - 2017

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Trân trọng./.

VĂN PHÒNG KHOA