Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-12- Du lịch (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-12-TCNH (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-QTKD (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 11.pdf)Diem thi Khoa 11.pdf

Điểm thi đợt 3 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12 - Bộ Môn TCNh (3)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 3 - HKI (2017 - 2018) Bộ môn Du lịch (3)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 3 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ Môn QTKD (3)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 2 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ Môn DL (2)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 2 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12-13 - Bộ môn Tài chính ngân hàng (2)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 1 - HK1-17-18 - Khóa 11 -12-13 -Bộ môn TC-NH (1)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 1 - HK1-17-18 - Khóa 11 -12-13 -Bộ môn QTKD (1)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.