File scan điểm thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI lần 2 (2017 - 2018) - QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

ĐIỂM THI HKII (2017-2018) Khoa KT-QT-DL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

DIEM THI HK2 - 17-18 - KHOA KINH TE QTDL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI (2017 - 2018) - Quản trị kinh doanh

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI (2017 - 2018) - bộ môn Lữ hành - NH-KS

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKII (2017 - 2018) - Bộ môn Kế toán + TC-NH

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI (2017 - 2018) C11NA1,C12NA2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

ĐIỂM THI HKII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.