diem thi HK1 - 18-19 - Bộ môn QTKD

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

diem thi HK1 - 18-19 - Bộ môn Du lịch

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Điểm thi THNN khóa 12,13 và TH Nghiệp vụ làm bánh C12NA1

Vui lòng xe file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi lần 2 HKII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

 

Attachments:
Download this file (Diem thi lan 2.pdf)Diem thi lan 2.pdf

Điểm Thi C12TC1 HKIII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

diem thi va phieu ban giao diem Khoa 12-13 - HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKIII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.