diem thi va phieu ban giao diem Khoa 12-13 - HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKIII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HK3 - 17-18

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

File scan điểm thi HKII (2017 - 2018)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI lần 2 (2017 - 2018) - QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

ĐIỂM THI HKII (2017-2018) Khoa KT-QT-DL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

DIEM THI HK2 - 17-18 - KHOA KINH TE QTDL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.