Điểm thực tập (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

P/s: Sinh viên rớt thực tập đăng ký thực tập lại tại Văn phòng Khoa trước ngày 06/7/2019

Điểm thi môn học lại C12

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 30-5

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018-2019) - cập nhật 25.5.2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi lại lần 2 Khóa 13 - HKI 18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 08-5

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 24-4

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - cập nhật 16-4

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKI (2018 - 2019)-13.3

Vui lòng xem file đính kèm.