Điểm thi HK3 (2019 - 2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKIII (2019 - 2020)- 14.9

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thực tập khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK2 - 19-20 - Khóa 14-15 - Lần 2

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 14.7.20

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 26.6.20

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 16.6.2020

Vui lòng xem file đính kèm.

điểm lần 2 HK1-19-20

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK1 - 2019 - 2020 - lần 2

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2019 - 2020) - 24.02.2019

Vui lòng xem file đính kèm.