ĐIỂM THI GDTC1 KHÓA 17

Vui long xem file dinh kem!

Attachments:
Download this file (Diem thi GDTC.pdf)Diem thi GDTC.pdf

ĐIỂM THI KHÓA 16

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 16.pdf)Diem thi Khoa 16.pdf

ĐIỂM THI PHÁP LUẬT 1, CHÍNH TRỊ 1 KHÓA 17

Vui lòng xem file đính kèm

ĐIỂM THI GDQP C15

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi Lần 2_HKI năm học 2020-2021

Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi Lan 2.pdf)Diem thi Lan 2.pdf

ĐIỂM THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP C15 NA-KS

Vui lòng xem file đính kèm!

ĐIỂM THI HK2 KHÓA 15, 16 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng xem file đính kèm

ĐIỂM THI LẦN 2 HK1 NĂM HỌC 2020-2021

Vui lòng xem file đính kèm!

Diem thi HK3 - 19-20 (thực tập nghề nghiệp C15LH1 và BS môn excel tài chính)

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.