Điểm thi Hành vi tổ chức, KInh tế QT (B.sung)

Vui lòng xem file đính kèm

Điểm thi AV2 C17

Vui lòng xem file đính kèm!

ĐIỂM THI KHÓA 16, 17 & ĐIỂM THI LẦN 2

Xem file đính kèm!

ĐIỂM THI KHÓA 16, 17

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi TH nghiệp vụ Bàn C16

vui lòng xem fike đính kèm

ĐIỂM THI GDTC1 KHÓA 17

Vui long xem file dinh kem!

Attachments:
Download this file (Diem thi GDTC.pdf)Diem thi GDTC.pdf

ĐIỂM THI KHÓA 16

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 16.pdf)Diem thi Khoa 16.pdf

ĐIỂM THI PHÁP LUẬT 1, CHÍNH TRỊ 1 KHÓA 17

Vui lòng xem file đính kèm

ĐIỂM THI GDQP C15

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi Lần 2_HKI năm học 2020-2021

Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Diem thi Lan 2.pdf)Diem thi Lan 2.pdf