ĐIỂM THI KHÓA 116, 17 NĂM HỌC 2021-2022

Xem file đính kèm!

Điểm thi Môn Tin học 1 và Chính trị 2 Khóa 17

Xem file đính kèm!

Điểm GDQP Khóa 16

Xem file đính kèm

Điểm thi Hành vi tổ chức, KInh tế QT (B.sung)

Vui lòng xem file đính kèm

Điểm thi AV2 C17

Vui lòng xem file đính kèm!

ĐIỂM THI KHÓA 16, 17 & ĐIỂM THI LẦN 2

Xem file đính kèm!

ĐIỂM THI KHÓA 16, 17

Vui lòng xem file đính kèm!

Điểm thi TH nghiệp vụ Bàn C16

vui lòng xem fike đính kèm

ĐIỂM THI GDTC1 KHÓA 17

Vui long xem file dinh kem!

Attachments:
Download this file (Diem thi GDTC.pdf)Diem thi GDTC.pdf

ĐIỂM THI KHÓA 16

Vui lòng xem file đính kèm!

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 16.pdf)Diem thi Khoa 16.pdf