Điểm thi môn học lại C12

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 30-5

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018-2019) - cập nhật 25.5.2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi lại lần 2 Khóa 13 - HKI 18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 08-5

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 24-4

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - cập nhật 16-4

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi HKI (2018 - 2019)-13.3

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK3 - 17-18 - Lần 2 - Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.