Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 2

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211708

Thanh toán quốc tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211773

 

 Thuế

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211773

Thuế

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

211794

 

 Tín dụng ngân hàng

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

215129

 Hành vi tổ chức

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

215402

 

 Kỹ năng thuyết trình

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

215402

Kỹ năng thuyết trình

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

 215442

 

 Luật lao động

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

215442

Luật kinh doanh

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

215463

 

 Marketing dịch vụ

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

215506

 Nghiệp vụ lễ tân

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

215618

 

 

  Phân tích hoạt động doanh nghiệp

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

215657

 

Quản trị kênh phân phối

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

215716

 Quản trị kinh doanh lưu trú

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

215764

 

 Quản trị nhà hàng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 1                                                                                                                                        Xem tiếp

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 3

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

215939

Văn hóa ẩm thực

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 221869

 

Tin học đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

231258

Điện tử công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

241327

 

Cơ học kết cấu

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

241403

Đồ án kết cấu bê tông

cốt thép 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

241451

 

Kết cấu bêtông cốt thép 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

241460

Kiến trúc dân dung và công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

241770

 Tin học trong kết cấu xây dựng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

241936

Vật liệu cơ khí

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

271240

 

Giáo dục quốc phòng - an ninh

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

271375

Toán cao cấp (KT)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

271375

 

 

Toán cao cấp (KT)

 

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

271376

 

Toán cao cấp (CN)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

271445

 Toán kinh tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

271580

 

Vật lý

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 2                                                                                                                   Xem tiếp                                                                                                                                   

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211029

Anh văn chuyên ngành kế toán 2

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211044

 Anh văn chuyên ngành tài chính 2

01 

 

Xem tại đây 

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211108

Kế toán Excel

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 4

 

211160

 

 Kế toán tài chính 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

211165

 Kế toán tài chính 3

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 6

 

211166

 

Kế toán tài chính 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

211230

Kinh tế lượng

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

211305

 Nghiệp vụ ngân hàng

thương mại 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

211349

Nguyên lý thống kê

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 10

 

211358

 

 Nguyên lý thực hành bảo hiểm

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

211398

 Phân tích báo cáo tài chính

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

211424

 

 Phân tích rủi ro

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

 13

 

211636

 

 Tài chính doanh nghiệp 1

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

211640

 Tài chính doanh nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

211648

 

 Tài chính doanh nghiệp 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

                                                                                                                                                             Xem tiếp

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 4

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

271580

Vật lý

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

271760

 

Xác suất thống kê

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

281280

Anh văn 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

281293

 

Anh văn 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

281293

Anh văn 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

281710

 

Anh văn 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

281710

Anh văn 3

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

281710

 

 Anh văn 3

 

03

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

281710

Anh văn 3

04

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

281785

 

Anh văn 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

291301

Đường lối cách mạng của

Đảng Cộng Sản Việt Nam

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

 

291325

 

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

291327

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

291327

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

291690

 

Pháp luật đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

16

291845

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

17

 

371500

 

Giáo dục quốc phòng (TC)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

18

471500

Toán kinh tế

(dành cho SV liên thông)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

19

 

471550

 

Toán cao cấp

(dành cho SV liên thông)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 3                                                       Hết                                                                                      

Các lớp học phần HK3 năm học 2013-2014 học đợt 2 bắt đầu từ ngày 23/6/2014.

THÔNG BÁO

Các lớp học phần Học kỳ 3 Năm học 2013 – 2014

Học đợt 2: bắt đầu từ ngày 23/6/2014

 

Thực hiện kế hoạch Học kỳ 3 Năm học 2013 – 2014, Nhà trường thông báo về việc tổ chức các lớp học phần học đợt 2, cụ thể như sau:

1. Các lớp học phần chính thức học đợt 2, bắt đầu học từ tuần Thứ 4 tháng 6/2014, gồm có:

TT

Mã môn học

Tên môn

Nhóm

 

Thời khoá biểu

Phòng học

Ngày học đầu tiên

Giảng viên

1

281710

Anh văn 3

04

Tiết 7-10

Thứ 4,6

D1.11

13/6/2014

Cô Nguyễn Thị Hồng Yến

2

241770

Tin học trong

kết cấu xây dựng (TH)

01

Tiết 7-11

Thứ 2

PM1D3

16/6/2014

Thầy Phạm Gia Hậu

3

241327

Cơ học kết cấu

01

Tiết 7-11

Thứ 3,5

D3.14

17/6/2014

Thầy Trần Xuân Hải

4

241451

Kết cấu bê tông

cốt thép 2

01

Tiết 7-11

Thứ 4,6

D3.14

18/6/2014

Thầy Phạm Gia Hậu

5

241460

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

01

Tiết 7-11

Thứ 5

B06

24/7/2014

Thầy Nguễn Đình Minh

6

441503

Bài tập lớn Cơ kết cấu

01

Tiết 7-11

Thứ 3

VP khoa

17/6/2014

Thầy Trần Xuân Hải

7

211349

Nguyên lý thống kê

01

Tiết 7-11

Thứ 2

D3.15

09/6/2014

Cô Hà Thị Kiều Oanh

8

271375

Toán cao cấp

02

Tiết 7-10

Thứ 3,5

D1.11

17/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

9

231258

Điện tử công nghiệp

01

Tiết 1-5

Thứ 2

B06

16/6/2014

Thầy Nguyễn Minh Huy

10

241936

Vật liệu kỹ thuật cơ khí

01

Tiết 1-5

Thứ 7

D3.13

14/6/2014

Thầy Nguyễn Vinh Dự

11

471550

Toán cao cấp

01

Tiết 1-5

Chủ Nhật

B04

22/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

12

471500

Toán kinh tế

01

Tiết 7-11

Chủ Nhật

B04

22/6/2014

Cô Lâm Thị Nhung

13

271445

Toán kinh tế

01

Tiết 7-10

Thứ 4,6

D1.32

25/6/2014

Cô Lâm Thị Nhung

14

271760

Xác suất thống kê

01

Tiết 1-4

Thứ 4,6

B03

25/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

15

281785

Anh văn 4

01

Tiết 7-10

Thứ 3,5

D1.21

24/6/2014

Thầy Nguyễn Đăng Dũng

16

281293

Anh văn 2

01

Tiết 1-4

Thứ 3,5

B02

24/6/2014

Cô Nguyễn Thụy Minh Trang

17

281293

Anh văn 2

02

Tiết 1-4

Thứ 3,5

D3.13

24/6/2014

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

18

221869

Tin học đại cương (LT)

01

Tiết 4-6

Thứ 2

B05

23/6/2014

Thầy Lý Thiên Bình

Tin học đại cương (TH)

01

Tiết 1-5

Thứ 4,6

PM2A

25/6/2014

Cô Đinh Thị Hoàng Nguyên

19

211160

Kế toán tài chính 2

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

D1.21; D1.41

24/6/2014

Cô Hồ Thị Huệ

20

211165

Kế toán tài chính 3

01

Tiết 7-11

Thứ 2,4

D1.21; D1.41

23/6/2014

Cô Đỗ Thị Tuyết Lan

21

211636

Tài chính doanh nghiệp 1

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

D1.11

24/6/2014

Cô Nguyễn Thị Lan Phương

22

211640

Tài chính doanh nghiệp (KT)

01

Tiết 7-11

Thứ 3,5

D1.12

24/6/2014

Cô Lương Thị Băng Tâm

23

211230

Kinh tế lượng

01

Tiết 1-5

Thứ 2,4

D1.31; D1.21

23/6/2014

Thầy Hồ Mậu Tùng

 

2. Các lớp học phần không tổ chức đợt 2 Học kỳ 3 Năm học 2013 - 2014 theo kế hoạch dự kiến đã thông báo do sinh viên đăng ký quá ít, gồm có:

STT

Mã môn học

Tên môn

Nhóm

 

Ngày học

Phòng học

Dự kiến giảng viên

1

221869

Tin học đại cương (LT)

02

Tiết 7-9

Thứ 2

D1.12

16/6/2014

Tin học đại cương (TH)

02

Tiết 7-11

Thứ 4,6

PM1D1

25/6/2014

2

271262

Giáo dục thể chất 2

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

CV LTR

08/7/2014

 

Ghi chú:

- Sinh viên có nguyện vọng và điều kiện học có thể đăng ký chuyển sang các học phần khác hoặc nhóm lớp khác có tổ chức lớp, thời hạn đăng ký chuyển lớp: trong tuần đầu tiên lớp học phần bắt đầu.

- Sinh viên đã đóng học phí có thể rút học phí hoặc chuyển học phí sang các học phần khác, hoặc Học kỳ 1 Năm học 2014 – 2015 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Sinh viên cao đẳng liên thông được đăng ký học các học phần tương đương có tổ chức trong Học kỳ 3.

Yêu cầu các Phòng, Khoa, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện và phổ biến đến sinh viên học sinh nội dung thông báo này./.

 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
2962479
Today
Yesterday
This Month
All days
487
1281
4598
2962479

Server Time: 2021-03-04 16:50:06