Thông báo Thi Lần 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 đối với Sinh viên Cao đẳng Khóa 17, 18, Sinh viên Cao đẳng Liên thông và Học lai

Sinh viên xem file đính kèm. 

Các trường hợp muốn thi cải thiện điểm các bạn liên hệ trực tiếp phòng đào tạo và Đảm bảo chất lượng.