Công văn 34 về công tác tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Thông báo 35 về lịch trình đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2022-2023 bậc Cao đẳng chính quy Khóa 18.

Sinh viên xem file đính kèm