TKB K17 Bổ sung Tin hoc 2 HK2 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2021-2022 khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu Tin hoc 1 cho Sinh viên chưa học Khóa 16 và hoc lại Khóa cũ

Sinh viên xem file đinh kèm

TKB Giáo dục Quốc phòng K16_HK1+HK2 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm.

Thời khóa biểu bổ sung học lại môn Quản trị Hệ thống Điều khiển Động cơ

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK1 + HK2 (2021-2022)_ C17CTP1

Sinh viên xem file đính kèm

TKB BO SUNG K16 HK2 (2021-2022)_BM CNTT

Sinh viên xem file đính kèm

TKB K17 Điều chỉnh Tin hoc 1 HK1 (2021-2022)_Nhóm 5-Nhóm 10

Sinh viên xem file đính kèm

TKB K17 Bổ sung Tin hoc 1 HK1 (2021-2022)

Vui lòng xem file đính kèm

Lưu ý: Nhóm 4 : C17QQ1+C17QT1 học theo danh sách đính kèm ở HK1 (2021-2022)

TKB Bổ sung C16KML1 HK2 (2021-2022)

sinh viên xem file đính kèm