TKB Điều chỉnh offline HK2 21-22 - K17 Khoa KT-CN

Sinh viên xem file đính kèm

Vì lý do sức khỏe nên môn Pháp luật do Cô An dạy sẽ  tiếp tục học online theo link cũ đến ngày 06.3.2022. Từ ngày 07.3.2022 sẽ chuyển sang học trực  tiếp tại trường.