Thời khóa biểu lớp C17CCK_Môn CNC - Bổ sung

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu môn chung HK1 - 23-24 - Khóa 19

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu lớp C17CCK1 - Bổ sung

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2022-2023

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK3 (22-23)_HLC17KXD1_C17QX1_Vẽ kỹ thuật và kiến trúc

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2022-2023 các lớp C18CTP11; C18NHA1; C18KXD1; C18CCK1; C18DDT1; C18COT1

Sinh viên xem file đính kèm.

Riêng 2 lớp C18CTT1 và C18TDH1 sẽ bắt đầu trễ 1 tuần vào ngày 29.5.2023

TKB Bổ sung HK2 (22-23)_ C17TDH1_Biên tập và xử lý phim_Bắt đầu từ 6.3.2023

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 (2022-2023)__Khóa 18, Hoc lai_Anh văn 2

sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK2 (22-23)_C18CTP1_CNCB thủy hải sản

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK2 (22-23)_Khóa 18_BM Cơ - Điện - Ô tô

Sinh  viên xem file đính kèm

Sinh viên đăng ký học lại và đóng học phí trước ngày 11.2.2023