TKB HK1 Nhịp 1 (2022-2023)_C18M3_Cao đẳng chính quy

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 Nhịp 1 (2022-2023)_C18M1+C18M2_Cao đẳng chính quy

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Giáo dục Quốc phòng K17_HK3 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK3 (21-22) C17KXD1,QX1

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK3 (21-22)_Bổ sung môn Pháp luật

Sinh viên xem file đính kèm

TKB K17 Bổ sung Tin hoc 2 HK2 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2021-2022 khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu Tin hoc 1 cho Sinh viên chưa học Khóa 16 và hoc lại Khóa cũ

Sinh viên xem file đinh kèm

TKB Giáo dục Quốc phòng K16_HK1+HK2 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm.

Thời khóa biểu bổ sung học lại môn Quản trị Hệ thống Điều khiển Động cơ

Sinh viên xem file đính kèm