TKB Bổ sung HK2 (22-23)_ C17TDH1_Biên tập và xử lý phim_Bắt đầu từ 6.3.2023

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 (2022-2023)__Khóa 18, Hoc lai_Anh văn 2

sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK2 (22-23)_C18CTP1_CNCB thủy hải sản

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK2 (22-23)_Khóa 18_BM Cơ - Điện - Ô tô

Sinh  viên xem file đính kèm

Sinh viên đăng ký học lại và đóng học phí trước ngày 11.2.2023

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 lớp C18CTT1; C18TDH1; C18CTP1; C18KXD1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu điều chỉnh lớp C17COT1 (bổ sung môn TH Nguội - Hàn; BDSC Động Cơ Xăng)

Sinnh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK2 (22-23)_C17TDH1_Biên tập và xử lý phim

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh TKB C17KXD1_C17QX1_C17CCK1_C17DDT1

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 lớp C17COT1

Sinh  viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ II_Năm học 2022-2023 Khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

Sinh viên đăng ký học lại đến hết ngày 31.12.2022