Lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 17 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lich thi lần 2 - HK2 (20-21) - Khóa 15,16 + Hoc lại + Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 Cao đẳng chính quy Khóa 16 và học lại HK2 (2020-2021)

Sinh viên xem file đính kèm

ổ sung Lịch thi lần 2 HK2 (2020-2021) CĐ chính quy khóa 15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi điều chỉnh C16CTP1 HK1 (2021-2022)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2021-2022) Cao đẳng chính quy Khóa 16 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Cao đẳng chính quy C17 và học lại Nhịp 1 HK1 21-22

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2(2020-2021) khóa 16 và học lại

vui lòng xem file đính kèm

 

Lịch thi Lần 2 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Cao đẳng Khóa 15, 16

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi Khóa 15 - 16_học kỳ I năm học 2020-2021

Sịnh viên xem file đính kèm