Lịch thi HK1 (2022-2023)_Khóa 18_Nhịp 1_C18M5

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 Nhịp 2 (2022-2023)_CĐ Liên thông_CL22 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Lần 2 HK2,HK3 (2021-2022)_Hệ CĐ K16,17,Học lại và Liên thông

SInh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2022-2023)_Nhịp 1_Khóa 18 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Lần 2 HK1 +HK2 (2021-2022)_Hệ CĐ K16,17,Học lại và Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi HK3 (2021-2022)_Chính trị 2_Nhóm 01

Sinh  viên xem file đính kèm

Thông báo Thi lần 2 - Học kỳ 1, Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Cao đẳng Khóa 16, 17

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (thilan2_CD_187.PDF)thilan2_CD_187.PDF

Lịch thi kết thúc môn HK3 (2021-2022)_Khóa 17, Học lại, Liên thông

Sịnh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn HK2 (2021-2022) _ Khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

Lich thi lần 2 - HK1- 21-22 - CĐ Khóa 16,17 + Học lại + Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm