Lịch thi lần 2 HK1 (2022-2023)_Cao đẳng chính quy Khóa 17,18 học lại và liên thông

Sinh viên xem file đính kèm