Lịch thi HK2(2020-2021) khóa 16 và học lại

vui lòng xem file đính kèm

 

Lịch thi Lần 2 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Cao đẳng Khóa 15, 16

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi Khóa 15 - 16_học kỳ I năm học 2020-2021

Sịnh viên xem file đính kèm

Lịch thi HKI-2020-2021 đợt 2_khóa 16

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi đợt 1 khóa 16 (môn chung)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2019-2020

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi học kỳ III năm học 2019-2020

Sinh viên xem file đính kèm

Bổ sung lịch thi lớp C14COT1,2 và Chính trị 1_HKI-2019-2020 khóa 15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2 (bổ sung lớp C14CCK1_C14CDT1 và điều chỉnh C14KXD1)

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020_ Khóa 14 và 15

Sinh  viên xem file đính kèm