Lịch thi kết thúc môn HK3 (2022 - 2023) - Khóa 18, Học lại , Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Lần 2 HK1+HK2 (2022-2023) - Khóa 17,18 và Học lại, Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm.

Lịch thi lần 2 - Đợt 2- HK1 (2022-2023)_Cao đẳng chính quy Khóa 17,18 học lại và liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2022-2023)_Anh văn 2_Khóa 18 và học lại

Sinh vieen xme file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK2 (2022 - 2023) - Khóa 18, học lại và liên thông

Sinh viên xem file đinh kèm

Lịch thi HK2 - 2022-2023 - Khóa 17 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 HK1 (2022-2023)_Cao đẳng chính quy Khóa 17,18 học lại và liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK1 Nhịp3 (2022-2023)_Khóa 18, Học lại và Liên thông

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK1 (2022-2023)_Khóa 17, Học lại và Liên thông

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1 (2022-2023)_Nhịp 2_Khóa 18 và học lại

Sinh viên xem file đính kèm