Thời khóa biểu học lại các môn: Tin học đại cương, Điện tử cơ bản, Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật lý

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Môn Anh Văn 1,2 se có thời khóa biểu sau.