Thông báo kết quả xét học bổng Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn - Hội năm 2018

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội đạt học bổng và nội dung thông báo xin xem file đính kèm.

Các đồng chí đạt được học bổng nhanh chóng liên hệ Đ.c Vũ Linh để bổ sung hồ sơ đăng ký. SĐT: 0987.158.542